Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vzhledem k tomu, že usilujeme o co nejvyšší transparentnost, a zároveň chráníme Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, připravili jsme pro Vás níže přehled o tom, jaké informace a pro jaké účely shromažďujeme a zpracováváme. Prosím věnujte těmto zásadám ochrany osobních údajů, a pokud máte jakékoliv dotazy nebo vám není z těchto zásad cokoliv jasné, kontaktujte nás.

V těchto zásadách ochrany vašeho soukromí vysvětlujeme:

 • Identifikaci správce osobních údajů,
 • Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů,
 • Další příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce a zpracovatelé)
 • Ochrana a bezpečnost osobních údajů,
 • Vaše práva k osobním údajům,
 • Používání „cookies“ na webu, a
 • Dotazy ohledně ochrany osobních údajů.

Identifikace správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Ilona Kučerová, IČ: 10709584, místem podnikání Zikova 2105/6, 628 00, Brno – Líšeň. Jakožto správce osobních údajů („správce“), shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje získané za pomocí formulářů uvedených na webu http://www.podjavorovym.cz/ (dále jen Web), získané prostřednictvím vámi zaslaných e-mailů, či na základě uzavřených smluv, a to výhradně v mezích Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).  

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, zpravidla představované vašimi identifikačními údaji (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) či kontaktními údaji – kontaktní adresou, e-mailem, telefonním číslem, nejčastěji zpracováváme, pokud s námi uzavíráte smlouvu o ubytování (smlouva o krátkodobém užívání chaty pro rekreační účely) prostřednictvím Webu, zasíláte nám e-mailové poptávky, objednávky, dotazy, případně si prohlížíte náš Web (v rozsahu cookies).

Po vyplnění rezervačního formuláře na Webu, či e-mailové nebo jiné objednávce, shromažďujeme vaše osobní údaje nebo jiné údaje a nadále je zpracováváme k uvedeným účelům v následujícím rozsahu:

 • Jméno a příjmení, datum narození, adresa, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, účel pobytu, doba ubytování,

a to za účelem splnění smlouvy a za účelem plnění právních povinností (jimiž je mj. vedení účetnictví či splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 565/1990 Sb.).

Doba zpracování těchto údajů je 10 let, není-li stanovena právními předpisy doba delší.

 

 • Týká se pouze cizinců: Jméno a příjmení, datum narození, adresa, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, účel pobytu, státní občanství,

a to za účelem plnění právních povinností (dle zákona č. 326/1999 Sb.).

Doba zpracování těchto údajů je 10 let, není-li stanovena právními předpisy doba delší.

 

 • Email dále využíváme následně k přímému marketingu,

a to na základě oprávněného zájmu správce, který spočívá v zasílání obchodních sdělení svým předchozím zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Jste nás ovšem kdykoliv oprávněni informovat o tom, že o tato sdělení nemáte zájem, a to pomocí tlačítka „odhlásit“ jež je v každém takovém obdrženém e-mailu, případně nás kontaktovat e-mailem na info@podjavorovym.cz.

Doba zpracování těchto údajů je 10 let.

 • Jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo,

a to na základě Vašeho výslovného souhlasu (např. pokud nebude kapacita ubytování ve Vámi poptávaném termínu k dispozici a budete si přát, abychom Vás informovali o dalších dostupných termínech v budoucnu). Takto udělený souhlas jste následně oprávněni kdykoliv odvolat.

Doba zpracování těchto údajů je 5 let.

 • IP adresa Vašeho PC nebo mobilního telefonu, informace o tom, jak dlouho se na Webu zdržíte, ze které webové stránky přicházíte, a další údaje které nám slouží k vyhodnocování návštěvnosti a zlepšování našich služeb (v podrobnostech – vč. doby uchovávání viz článek 6 níže).

Osobní údaje zpracováváme za použití manuálních i automatizovaných způsobů zpracování. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb. Zároveň také informace získané prostřednictvím automatizovaných systémů shromažďujeme, uchováváme nebo využíváme ke tvorbě statistiky návštěvnosti webu a porovnávání s návštěvností jiných internetových stránek.

K jiným účelům osobní údaje nezpracováváme.

Další příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce a zpracovatelé)

Vaše osobní údaje neposkytujeme jiným osobám.

Ochrana a bezpečnost Osobních údajů

Správce zavedl příslušná technicko – organizační opatření za účelem zabezpečení osobních údajů a dalších informací, které s námi sdílíte. Mezi tyto opatření patří zejména:

 • komunikaci s Webem šifrujeme pomocí protokolu SSL;
 • procesy shromažďování a zpracování osobních údajů pečlivě kontrolujeme;
 • pořizujeme záložní kopie všech informací a informace zálohujeme v off-line prostředí;
 • pravidelně sledujeme naše IT systémy a vyhodnocujeme získané informace;
 • používáme firewally a další zabezpečovací technologie;
 • máme nastaveny interní procesy zacházení s osobními údaji.

Vaše práva k Osobním údajům

Jako subjekt ochrany osobních údajů máte právo:

 • na přístup k osobním údajům (tj. právo požadovat informace o tom, zda správce zpracovává vaše údaje, a pokud je zpracovává, máte právo k nim získat přístup);
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů (pokud si myslíte, že o vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, můžete požadovat jejich opravu či doplnění);
 • na výmaz (pokud o to požádáte, tak vymažeme osobní údaje – jestliže:
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  • zpracování je protiprávní,
  • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, nebo
  • odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy);
 • na omezení zpracování osobních údajů (pokud o to požádáte, znepřístupníme, dočasně odstraníme či provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon vámi uplatněného práva);
 • na přenositelnost údajů (které zpracováváme v elektronické formě na základě smlouvy nebo souhlasu, k třetímu subjektu, a tomuto vašemu požadavku máme právo nevyhovět, pokud by tímto byly nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob);
 • vznést námitku (proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce – kdy pokud neprokážeme existenci oprávněného důvodu pro zpracování, zpracování bude na základě námitky bezodkladně ukončeno);

Pokud se kdykoliv následně rozhodnete nevyužívat informací souvisejících s naší činností (které Vám poskytujeme na základě Vašeho souhlasu nebo na základě našeho oprávněného zájmu), postačí nám poslat e-mail na adresu info@podjavorovym.cz s tím, že si nepřejete, abychom osobní údaje pro tento účel zpracovávali, anebo v zaslaném e-mailu odhlásit tento odběr.

Vezměte, prosím, na vědomí, že v některých případech, zejména pokud si přejete, abychom osobní údaje smazali či ukončili jejich zpracovávání, to může znamenat, že vám již nebudeme moci poskytovat některé naše služby.

Zároveň vás upozorňujeme na to, že pokud budou vaše žádosti podávány opakovaně nebo nedůvodně, mohou být z naší strany odmítnuty nebo bychom vám mohli naúčtovat poplatek, o jehož výši byste byli dopředu informováni.

 

Používání „Cookies“ na Webu

Na Webu používáme Cookies, což jsou malé textové soubory, které na váš pevný disk umísťují webové stránky, které navštívíte. Obecně se používají k zajištění funkčnosti webových stránek nebo jejich vyšší efektivity a lepšímu poskytování informací provozovatelům či majitelům stránek. Většina webových stránek nyní cookies standardně využívá. V případě, že používáte tyto webové stránky, berete na vědomí ukládání souborů cookies na váš počítač v rozsahu cookies nutných pro fungování webové stránky, jiná cookies nevyužíváme.

Používání souborů cookies je ve většině prohlížečů nastaveno automaticky ve výchozím nastavení. Ve svém internetovém prohlížeči můžete vybrat příslušnou volbu a sbírání cookies odmítnout, omezit či požadovat, aby vás příslušný internetový prohlížeč informoval o použití cookies.

Dotazy ohledně ochrany osobních údajů

Pokud budete mít jakékoli dotazy, které se týkající těchto pravidel, ochrany vašeho soukromí či si budete přát podat stížnost na způsob, jakým využíváme osobní údaje, obraťte se na nás prosím prostřednictvím e-mailu: info@podjavorovym.cz či korenspondenčně na adresu: Mgr. Ilona Kučerová, Zikova 2105/6, 628 00, Brno – Líšeň.

Dozorovým orgánem nad ochranou soukromí a osobních údajů je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Tyto zásady mohou být čas od času změněny, jejich platné znění je vždy dostupné na Webu. Nabývají platnosti 4.6.2021.