Obchodní podmínky

Hostitel:

Mgr. Ilona Kučerová

IČ: 10709584

místem podnikání Zikova 2105/6, 628 00 Brno – Líšeň

e-mail: info@podjavorovym.cz

tel.: +420 737 279 801

I.          Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydané Mgr. Ilonou Kučerovou, IČ: 10709584, místem podnikání Zikova 2105/6, 628 00, Brno – Líšeň (dále jen „hostitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o krátkodobém užívání chaty hostitele pro rekreační účely klienta (dále jen „smlouva o ubytování“) – konkrétně budova s č.e. 199, chata, která je součástí pozemku parc. č. st. 526, obec Třinec, k.ú. Tyra (dále jen „chata“) uzavřené prostřednictvím webových stránek hostitele na adrese http://www.podjavorovym.cz/ (dále jen „webová stránka“) mezi hostitelem a fyzickou osobou, která má zájem o ubytování na chatě (dále jen „klient“). Předmětem smlouva o ubytování je krátkodobé ubytování (rekreace) klienta a jím určených osob na chatě (dále jen „pobyt“), a to za podmínek sjednaných při zadání rezervace a za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o ubytování a jsou vyhotoveny (stejně jako smlouva samotná) v českém jazyce. Smluvní vztahy, které nejsou upravené v těchto obchodních podmínkách, se řídí občanským zákoníkem.

II.        Uzavření smlouvy o ubytování

 1. Smlouva o ubytování mezi hostitelem a klientem se uzavírá prostřednictvím rezervačního systému na webové stránce.
 2. Klient v rámci rezervačního systému vyplní rezervační formulář, který obsahuje zejména následující informace:
  • jméno, příjmení, bydliště, e-mailovou adresu a tel. kontakt na klienta,
  • termín pobytu,
  • počet osob (maximální kapacita chaty je 6 osob),
  • informace o pobytu s domácími mazlíčky (pobyt povolen pouze se psy, maximální počet psů je stanoven na 2 kusy),
  • způsob úhrady ceny za pobyt,

klient je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

 1. Před zadáním rezervace klient v rámci rezervačního systému zároveň obdrží informace o volných ubytovacích kapacitách, ceně za pobyt a platebních podmínkách.
 2. Rezervaci, jejíž součástí jsou informace dle odst. 4 a odst. 5 těchto obchodních podmínek klient zadá kliknutím na tlačítko „odeslat“, přičemž zadáním rezervace dojde k uzavření smlouvy o ubytování mezi hostitelem a klientem, a to za podmínek sjednaných v rezervaci. Hostitel neprodleně po zadání rezervace potvrdí klientovi přijetí rezervace a uzavření smlouvy o ubytování, a to na e-mailovou adresu klienta uvedenou v rezervačním formuláři.

III.       Cena a platební podmínky

 1. Cenu pobytu stanovuje hostitel. Cena je vždy stanovena jako fixní cena bez ohledu na počet osob s tím, že k této ceně budou dále připočteny místní poplatky za pobyt, a to ve výši dle aktuálně platných předpisů. Pobyt s domácími mazlíčky je zpoplatněn zvlášť, přičemž je povolen pobyt výhradně se psy. Ceny jsou uvedeny na webové stránce v sekci „Cenové podmínky“.
 2. Klient je povinen za pobyt uhradit zálohu ve výši 100 % ceny pobytu, a to nejpozději do 5 dnů ode dne uzavření smlouvy o ubytování, nejpozději však v první den pobytu, a to převodem na bankovní účet hostitele.
 3. Závazek klienta uhradit cenu za pobyt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet hostitele.
 4. Klient je povinen uhradit cenu za pobyt společně s uvedením variabilního symbolu platby. Pokyny k platbě s uvedením čísla bankovního účtu a variabilního symbolu jsou součástí potvrzení rezervace.
 5. Hostitel po připsání platby na jeho bankovní účet vystaví daňový doklad, který doručí klientovi na e-mailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři. Po skončení pobytu vystaví hostitel fakturu, kterou doručí klientovi na e-mailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři.
 6. V případě prodlení klienta s úhradou ceny za pobyt nebo její části je hostitel oprávněn od uzavřené Smlouvy o ubytování odstoupit a/nebo požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

IV.       Ukončení smlouvy o ubytování

 1. Klient je oprávněn rezervaci pobytu zrušit, tj. od smlouvy o ubytování odstoupit, a to za následujících podmínek:
  • v době více než 14 dnů před termínem pobytu bez uvedení důvodu či z jakéhokoliv důvodu bez jakékoliv sankce,
  • v době 7 – 13 dnů před termínem pobytu bez uvedení důvodu či z jakéhokoliv důvodu s tím, že v takovém případě je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny pobytu,
  • v době 0 – 6 dnů před termínem pobytu bez uvedení důvodu či z jakéhokoliv důvodu s tím, že v takovém případě je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny pobytu.
 1. Hostitel tímto výslovně upozorňuje klienta, že v souladu s ust. § 1837 písm. j) není klient oprávněn od smlouvy o ubytování odstoupit, neboť hostitel poskytuje ubytování v určeném termínu.
 2. Na úhradu storno poplatku dle předchozího odstavce je hostitel oprávněn započíst složenou zálohu uhrazenou dle odst. 8 tohoto článku či její část.
 3. V případě zrušení rezervace je hostitel povinen vrátit klientovi uhrazenou cenu za pobyt či její část po započtení dle předchozího odstavce, a to nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení rezervace klientem na bankovní účet (či účty), ze kterého byla cena za pobyt uhrazena.
 4. Pro určení výše storno poplatku je rozhodný den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy hostiteli. Zrušení rezervace je klient povinen oznámit hostiteli, a to buď v písemné formě na adresu místa podnikání hostitele uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo na e-mailovou adresu hostitele uvedenou rovněž v záhlaví těchto obchodních podmínek nebo prostřednictvím odkazu na webovou stránku, který klient obdrží při potvrzení rezervace.
 5. Ustanovení tohoto článku se přiměřeně použijí také na změny rezervace.

 V.        Pravidla pobytu

 1. Klient je povinen poskytnout hostitele veškeré informace a dokumenty potřebné k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit rezervační formulář a při příjezdu na chatu ve sjednaný termín pobytu předložit hostiteli platný doklad totožnosti, a to nejen ke své osobě, ale je povinen zajistit, že také osoby, které se s klientem pobytu účastí předloží při příjezdu platný doklad totožnosti.
 2. Klient je oprávněn nastoupit pobyt v první den termínu pobytu v době od 14:00 do 20:00. Přesný čas příjezdu je klient povinen oznámit hostiteli nejpozději v den předcházející termínu zahájení pobytu, a to na e-mailovou adresu hostitele, případně telefonicky (kontaktní údaje na hostitele jsou uvedeny v záhlaví těchto obchodních podmínek). Nástup k pobytu v jiných, než stanovených hodinách je možný pouze ve výjimečných případech a na základě individuální domluvy mezi klientem a hostitelem. V případě, že klient bez předchozí domluvy s hostitelem nenastoupí k pobytu první den termínu pobytu ve výše uvedených hodinách, považuje se tímto dnem rezervace klienta za zrušenou a hostitel je oprávněn účtovat storno poplatek dle čl. IV těchto obchodních podmínek.
 3. Klient je povinen ukončit pobyt a opustit chatu v poslední den termínu pobytu, a to nejpozději do 10:00. Ukončení pobytu později je možné pouze ve výjimečných případech a na základě individuální domluvy mezi klientem a hostitelem.
 4. Klient je povinen respektovat Domovní řád, který je součástí těchto obchodních podmínek a zároveň je umístěn také v chatě a zajistit jeho dodržování osobami, které se s klientem účastní pobytu.
 5. V případě, že klient nebo osoba, který se s klientem účastní pobytu porušuje tyto obchodní podmínky či domovní řád závažným způsobem a/nebo porušuje-li klient (a/nebo osoba účastníci se s klientem pobytu) platné právní předpisy, nerespektuje pokyny hostitele, poškozuje chatu nebo její okolí nebo svým chováním jinak omezuje práva hostitele, je hostitel oprávněn od uzavřené smlouvy o ubytování odstoupit, a to okamžitě. V takovém případě je klient a osoby účastníci se pobytu s klientem povinen neprodleně opustit chatu, a to bez nároku na vrácení ceny za pobyt či její části. Tím není dotčeno právo hostitele k náhradě škody v plné výši.
 6. Hostitel umožňuje pobyt pouze se psy, přičemž za pobyt se psy je účtován zvláštní poplatek dle ceníku zveřejněného na webové stránce. Klient je povinen zajistit zamezení vzniku škod na majetku hostitele přičitatelným zvířeti.

VI.       Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely plnění smlouvy o ubytování, pro účely jednání o uzavření smlouvy o ubytování a pro účely plnění veřejnoprávních povinností hostitel plní prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 VII.     Závěrečná ustanovení

 1. Obsahuje-li vztah mezi hostitelem a klientem mezinárodní prvek, pak platí, že tento vztah si řídí českým právem a české soudem jsou také příslušné pro řešení případných sporů mezi klientem a hostitelem.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva o ubytování je hostitelem archivována v elektronické podobě a klientovi nebude nadále zpřístupňována.
 4. Za písemnou formu se pro účely smlouvy o ubytování považuje také e-mailová komunikace a komunikace prostřednictvím webové stránky.

V Tyře dne 01.06.2021


   DOMOVNÍ ŘÁD

 1. Parkování vozidel klientů je možné pouze na místě k tomu určeném. Hostitel nepřebírá žádnou odpovědnost za auta zaparkovaná před chatou a neodpovídá za ztrátu předmětů z automobilů zaparkovaných na parkovišti.
 2. Užívání chaty je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 3. V době od 22:00 hodin do 7:00 hodin je nutné dodržovat noční klid. V této době je zakázáno ve vnitřních i vnějších prostorách chaty poustět reprodukovanou hudbu či hrát na hudební nástroje.
 4. Je zakázáno čímkoliv zakrývat topení.
 5. Při odchodu z chaty je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.
 6. V prostorách chaty je přísný zákaz kouření.
 7. Pobyt s domácími mazlíčky vyjma psů je zakázán. Je zakázáno, aby psi užívali zařízení pro klienty (postele, pohovky apod.), psi musí spát v pelechu, který hostitel po uhrazení ceny za pobyt se psem klientům zapůjčí. Ubytování se psy je možné pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Majitelé psů jsou po nich povinni uklízet nečistoty v areálu chaty i v jeho okolí a je zakázán nehlídaný pohyb psů v areálu chaty i v jeho okolí bez dohledu majitele psa.
 8. Je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká elektrických spotřebičů sloužícím osobní hygieně (holicích, příp. masážních strojků, vysoušečů vlasů apod.).
 9. Hostitel neodpovídá za ztrátu a/nebo poškození věcí, které klient vnesl do chaty.
 10. Klient je povinen dostavit se na chatu v čase, kdy mu začíná rezervace. Pokud se nedostaví v dohodnutý čas a nedohodne se s hostitelem na jiných podmínkách, jeho rezervace na ten daný termín je zrušena.
 11. Klienti jsou povinni udržovat v prostorách chaty pořádek a čistotu. Za škody způsobené na chatě klientem samotným či osobami s ním ubytovanými nebo jeho zvířetem odpovídá klient v plné výši.